Selecteer een pagina
Nog meer vragen?
Wat is het geldplan?
Het geldplan Kom uit de geldzorgen! stelt medewerkers van maatschappelijke organisaties in staat om hulpvragers op een effectieve, efficiënte en uniforme wijze te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid.

  • Het geldplan biedt vrijwilligers zekerheid dat zij op de juiste manier de financiële situatie in kaart brengen en een juist beeld hebben van het handelingsperspectief passen bij de hulpvrager.
  • Het geldplan biedt de vrijwilligers de mogelijkheid om de hulpvrager, zijn netwerk en de betrokken maatschappelijke organisatie een eenduidig en feitelijk beeld te geven van de financiële situatie van de hulpvrager.
  • Het geldplan biedt de vrijwilliger en de hulpvrager een go/no go voor vervolg van de dienstverlening.
  • Het geldplan biedt de mogelijk de werkzaamheden efficiënter te laten verlopen.
Voor wie is het geldplan?
In eerste instantie voor medewerkers (professionals en vrijwilligers) van maatschappelijke organisaties. Maar ook hulpvragers kunnen de tool invullen. Uit de Quick Scan blijkt dan of ze de tool alleen kunnen doorlopen of dat ze er goed aan doen hulp te vragen.
Kan elke vrijwilliger, een beginnende en een meer ervaren vrijwilliger met het geldplan werken?
Het niveau van de vrijwilligers kan heel erg verschillen. Met name op het gebied van inkomensondersteunende maatregelen, belastingzaken, schuldhulpverlening etc. is er soms al veel kennis. Deze kennis is niet nodig – juist niet – om met het geldplan uit de voeten te kunnen.

 

Er is een workshop om vrijwilligers bekend te maken met het werken met het geldplan. Het is echter geen workshop op inhoud, startniveau is de basisopleiding helpen in de thuisadministratie van het http://winkel.nibud.nl/professionals/basistraining-vrijwilligers. Lees meer over de workshop.

Wat gebeurt er met de gegevens die ingevuld en opgeslagen worden in het geldplan?
De initiatiefnemers van Startpunt Geldzaken (het Nibud, Vereniging Eigen Huis, VEB en Stichting Certificering FFP) respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij strikt vertrouwelijk en stellen wij niet aan derden te beschikking.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend gegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, uitsluitend ten behoeve van statistische analyses (bezoek- en klikgedrag). Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Uw gegevens kunnen wel worden gecombineerd met gegevens van andere gebruikers om zo algemene informatie te verkrijgen en de geldplannen verder te optimaliseren. Deze informatie zullen wij altijd anonimiseren.

Online correspondentie (via contactformulier of e-mail) wordt bewaard totdat beantwoording en afhandeling is afgerond.

De vrijwilligers van onze organisatie helpen wel met het ordenen van de thuisadministratie, maar onderhandelen echt niet met schuldeisers of iets dergelijks. Is het geldplan dan wel iets voor onze organisatie?
De rol van de vrijwilliger kan per organisatie en per persoon verschillen: de ene vrijwilliger helpt met het ordenen van de administratie en stopt daar, een andere zal ook nog helpen met het in kaart brengen van de schulden, inkomsten & uitgaven.

Wat vrijwilligers verder nog doen kan erg uiteen lopen. De vrijwilliger kan met dit geldplan de hulpvrager altijd attent maken op de bijzondere situaties en welke actiepunten daar bij horen. De vrijwilliger kan de hulpvrager dan verwijzen naar instanties die de hulpvrager wel verder kunnen helpen bij de uitvoering van de actiepunten, als dat nodig.

Waarin is het geldplan Kom uit de geldzorgen! anders dan zelfjeschuldenregelen.nl? Zelfjeschuldenregelen.nl geeft een duidelijk stappenplan om tot betalingsregelingen te komen – dat zie ik in het geldplan niet.
Mede op basis van de ervaringen met zelfjeschuldenregelen.nl is het geldplan Kom uit de geldzorgen ontstaan. De experts van Nibud en NVVK die zelfjeschuldenregelen.nl hebben ontwikkeld, hebben hun kennis en ervaring ingebracht in dit geldplan.

Wat zowel in het geldplan zit als in zelfjeschuldenregelen.nl is het in kaart brengen van de schulden.

Vaak ervaren mensen bepaalde schulden niet als zodanig en vullen ze die dan ook niet in op zelfjeschuldenregelen.nl. In het geldplan vult de hulpvrager een overzicht in waarin allerlei verschillende schulden genoemd worden. Dan zien mensen dat bijvoorbeeld een roodstand op de betaalrekening of een achterstand op de aflossing van een krediet ook schulden zijn. Zo worden die dan toch meegenomen bij het in kaart brengen.

Ook worden in beide toepassingen inkomsten en de uitgaven in kaart gebracht. In zelfjeschuldenregelen.nl staan er echter voor de uitgaven al basisbedragen vooringevuld die vaak zo overgenomen worden. Dat maakt het gebruik eenvoudiger, maar zeker niet realistisch, waardoor betalingsregelingen uiteindelijk toch niet nagekomen kunnen worden.

In het geldplan komen alle uitgavenposten aan de orde maar moet de hulpvrager (al dan niet met de Vrijwilliger Thuisadministratie) zelf opzoeken wat zijn uitgaven zijn voor de betreffende posten. Voor de berekening van de aflostermijnen en voorbeeldbrieven wordt dan wel verwezen naar zelfjeschuldenregelen.nl.

Bovendien wordt bij zelfjeschuldenregelen.nl geen rekening gehouden met bezittingen die ingezet kunnen worden om schulden af te lossen. In het geldplan komen ook de bezittingen aan de orde.

Het geldplan is uitgebreider omdat de ene schuld de andere schuld niet is en er altijd bijzondere situaties zijn zoals in rekening gebrachte incassokosten die te hoog zijn, loonbeslag of werkloosheid enz. Ook voor deze situaties biedt het Geldplan actieplannen. Bovendien biedt het Geldplan ook actieplannen om schuldhulpverlening voor te bereiden zodat de hulpvrager niet een uitnodiging gaat afwachten maar al aan de slag kan.

Zelfjeschuldenregelen.nl lijkt eenvoudiger, maar simplificeert de complexiteit van schulden en kan daardoor tot de verkeerde conclusies leiden. Het geldplan is in die zin in vergelijking met zelfjeschuldenregelen.nl een “rijke” toepassing, maar ook een die minder simpel lijkt. Hoewel, als je het geldplan volgt kom je (volgens experts van Nibud en NVVK) sneller tot passende actiepunten.

Meer weten over het Nibud, Startpunt Geldzaken en de geldplannen?
Een mooie subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voor ons mogelijk gemaakt om het Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’ te ontwikkelen en kosteloos aan vrijwilligersorganisaties ter beschikking te stellen.

Er zijn nog meer geldplannen. Gemeenten kunnen deze geldplannen aan hun inwoners beschikbaar stellen, als zij een bijdrage aan Startpunt Geldzaken leveren.. Deze bieden het dan weer kosteloos aan hun inwoners aan.

Mogelijk is uw gemeente ook aangesloten bij Startpunt Geldzaken en de geldplannen, dat kan Chris Schwencke (c.schwencke@nibud.nl) van Startpunt Geldzaken u precies vertellen. Meer informatie over Startpunt Geldzaken vind u hier.